Quyết định về cấp phép xây dựng mới tại Tp.HCM

Quyết định về cấp giấy phép xây dựng mới tại Tp.HCM

Tháng Tám 6th, 2014


Quyết định 27 (QĐ 27) thay thế Quyết định 21/2013 quy định chi tiết một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn Tp.HCM, có hiệu lực từ ngày 14/8 vừa được UBND Tp.HCM ban hành.

Cụ thể, quyết này cũng đã quy định rõ về việc cấp GPXD có thời hạn (trước đây gọi là GPXD tạm), thời hạn tồn tại và thời gian được bồi thường đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ trong các khu vực không phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (thường được gọi là các dự án “treo”).

Cụ thể, quy mô công trình, nhà ở được cấp GPXD có thời hạn trong các khu dự án “treo” này được xây dựng tối đa 3 tầng, không kể tầng lửng và mái che cầu thang tại sân thượng (nếu có).

Bất động sản

Bất động sản

Thời hạn sử dụng ghi trong GPXD có thời hạn là thời gian theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 5 năm kể từ ngày 1/7/2013 (ngày Luật Đất đai 2013 được ban hành) hoặc kể từ ngày quy hoạch được công bố, đối với trường hợp quy hoạch được duyệt sau ngày 1/7/2013. Riêng đối với những khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thời hạn ghi trong GPXD có thời hạn được xác định theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm, nhưng không quá 3 năm.

Trong vòng 5 năm, kể từ ngày công bố công khai quy hoạch xây dựng 1/2.000 hoặc 3 năm đối với những khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì không được bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc được xây dựng mới trong lộ giới hoặc phạm vi quy hoạch.

Sau thời hạn nêu trên, Nhà nước mới thực hiện quy hoạch thì bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành. QĐ 27 nêu rõ, các quy định về CPXD trước đây của UBND TP trái với các quy định của QĐ 27 đều bị hủy bỏ. Đối với các hồ sơ đề nghị cấp GPXD đã nộp trước ngày 14/8 được giải quyết theo QĐ 21/2013 của UBND TP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nguồn: www.sggp.org.vn

Bài viết liên quan

Hiện chưa có Bài viết liên quan